دفتر عنایت پاشا رهروان
  • كميته امداد امام خميني(ره)

    در ديدار عنايت پاشا رهروان رئيس گروه توسعه اميركبير و جناب آقاي محمدي مديركل كميته امداد امام خميني (ره)زمينه هاي همكاري مورد بررسي قرار گرفت و به پنجاه نفر از ايتام تحت پوشش ان كميته از طرف گروه توسعه اميركبير هديه اي تقديم شد.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir